صابر

چای می‌خورین یا قهوه؟
چه خواهد شد

کسی چه می‌دونه چه خواهد شد.

  • ۱۰ آذر ۰۰ ، ۰۲:۳۵
  • صابر راستی کردار

saber.rastikerdar بر روی جی‌میل گوگل
github.com/rastikerdar
twitter.com/rastikerdar
instagram.com/rastikerdar